Tiết mục 1 kể chuyện về Bác Hồ dự thi Huyện 2017-2018

Tiết mục 1 dự thi "Kể chuyện về Bác Hồ và những bài học đạo đức lối sống...